Texas No.952

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่….20-26 มิถุนาฯ 2019…..ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2019  มีการประชุมสามัญประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา  ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562  ที่วัดฟฟลอริดาธรรมาราม เมืองคิสซิมมี่ มลรัฐฟลอริดา โดย พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสราชวรวิหาร รองประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) (สพธต.) ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม  และ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประธานการประชุม ส่วน พระครูวิทูรธรรมประกาศ หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีพระสงฆ์เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 102 รูป  ในการประชุมครั้งนี้ นายสมเกียรติ  ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสาลี่ สุขเกิด ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ และสำนักงบประมาณเข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ นายกิตินัย นุตกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เข้าร่วมการประชุมด้วย…..ในโอกาสเดียวกันนี้ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์ อารยวํโส) ได้รับอาราธนานิมนต์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อโปรดญาติโยม ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดฟลอริดาธรรมาราม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นี้ ด้วย โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก….. ในปัจจุบัน มีวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 59 วัด วัดในความดูของคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 2 วัด และสำนักสงฆ์จำนวน 2 สำนัก……วัดฟลอริดาธรรมารามซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ ก่อตั้งเมื่อปี 2536 ปัจจุบัน พระวิจิตรธรรมภาณี (สุนันท์ ธนนนฺโท) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดนี้เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนากิจการศาสนา นับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนา และขยับขยายพื้นที่ สามารถรองรับการจำพรรษาของคณะสงฆ์ จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แก่ชาวไทยและต่างชาติ  ตลอดจนจัดงานบุญประเพณีและงานกุศลในโอกาสต่างๆ ต่อเนื่อง……

สมัญชาสงฆ์ธรรมยุตแห่งสหรัฐอเมริกา จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ที่วัดฟลอริดาธรรมาราม เมืองคิสซิมมี่ มลรัฐฟลอริดา ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน นี้ โดย พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสราชวรวิหาร รองประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) (สพธต.) ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เปิดการประชุม และ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประธานการประชุม

ส่วนหนึ่งของพระสงฆ์ที่ร่วมประชุมสามัญประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน นิ้ ที่วัดฟลอริดาธรรมาราม เมืองคิสซิมมี่ มลรัฐฟลอริดา ถ่ายภาพกับ นาย สมเกียรติ ธงศรี,รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสาลี่ สุขเกิด ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และทีมงาน

คณะพระสงฆ์จำนวน 102 รูป ที่เข้าประชุมสามัญประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน นิ้ที่วัดฟลอริดาธรรมาราม เมืองคิสซิมมี่ มลรัฐฟลอริดา พร้อมฆราวาส ถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่ระลึก

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply