กงสุลใหญ่ฯ มังกร ประทุมแก้ว จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไทยถึงเรื่องการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดแถลงข่าว ยืนยันความพร้อมการรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา พร้อมอำนวยความสะดวกและรณรงค์ให้ชาวไทยในต่างแดนด้วยระบบออนไลน์ เน้นการมีส่วนร่วมของคนไทยให้มากที่สุด โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยในต่างประเทศ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.จนถึงวันที่ 19 ก.พ. 2562 , รอรับใบลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์,  จากนั้นโหวตและส่งกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ฯทางไปรษณีย์หรือมาหย่อนบัตรด้วยตนเองที่ตู้รับบัตรที่สถานกงสุลใหญ่ฯจัดเตรียมไว้ให้ ถึง ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

   เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562  เวลา 16.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำโดย กงสุลใหญ่ฯ มังกร ประทุมแก้ว รองกงสุลใหญ่โกศล สถิตธรรมจิตร และกงสุลกนกพร ควรคิด จัดการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไทยท้องถิ่นในนครลอสแอนเจลิส ทั้งทีวีและหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนไทยได้ทราบถึงการเลือกตั้งผูแทนราษฎรที่จะมีขึ้น โดยชาวไทยนอกประเทศไทยสามารถใช้สิทธิใช้เสียงเทียบเท่าคนไทยในประเทศไทย ดังนี้

  คนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ (รัฐอะแลสกา รัฐแอริโซนา รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐโคโลราโด รัฐฮาวาย รัฐไอดาโฮ รัฐมอนแทนา รัฐนิวเม็กซิโก รัฐเนวาดา รัฐออริกอน รัฐยูทาห์ รัฐวอชิงตัน รัฐไวโอมิง รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนในเขตอาณาของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด) ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์เท่านั้น) ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ระบบลงทะเบียนฯ จะเปิดระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเวลาประเทศไทย โดยให้เลือกลงทะเบียนฯ ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
    ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ออนไลน์ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ www.khonthai.com
    โดยต้องมีเอกสาร (1) บัตรประชาชนรุ่นที่มีชิป และ (2) หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (เป็นวิธีที่สะดวก รู้ผลรวดเร็วที่สุด และสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนสถานที่ใช้สิทธิลงคะแนนเองได้) หรือ ช่องทางที่ 2 ลงทะเบียนด้วยตนเอง ( Walk-In ) ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน “ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง” และแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางหรือสำเนา หรือ บัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นของทางราชการไทยที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ ช่องทางที่ 3 หากไม่สามารถทำตาม 2 วิธีข้างต้นได้ ก็อาจส่งฟอร์มคำขอลงทะเบียน “ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง” ทางไปรษณีย์ หรือ ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนมายื่นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมแนบสำเนาหน้า-หลังของบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุดที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ สำเนาหนังสือเดินทางไทย พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยจ่าหน้าซองถึง Royal Thai Consulate-General, Los Angeles (Election), 611 North Larchmont Blvd., Floor 2, Los Angeles, CA 90004 ทั้งนี้ โดยแนบคำลงทะเบียนฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ 1 วัน ก่อนระบบลงทะเบียนฯ ปิด
    ทั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอลงทะเบียนฯ และแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนฯ ได้ที่ www.thaiconsulatela.org/election2019
  2. ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน ๆ มา ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ใหม่ อันเป็นไปตามมาตรา 109-112 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิฯ ทุกครั้งที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (ของไทย) มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันถึงวันเลือกตั้ง (ซึ่งมีนัยว่ารวมถึงว่าต้องไม่ใช่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางด้วย) และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (กล่าวคือไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ ไม่ถูกคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน)

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรประจำที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส” ณ ชั้น 2 อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่อยู่ส่งไปรษณีย์ “Royal Thai Consulate-General, Los Angeles (Election), 611 N Larchmont Blvd., Floor 2, Los Angeles, CA, 90004” โทรศัพท์ (1) 323-327-6156 และ (2) 323-327-6189 โทรสาร (1) 323-962-2128 หรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiconsulatela.org/election2019

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply