Texas No.931

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่.. .. 24-30มกราฯ 2019….หลังจากได้ทำพิธีฌาปนกิจ พ.ญ.กรรณิกร์  แสงรุจี ที่ Lee’s Funeral Homes& Crematory เมือง Duluth ,GA( มลรัฐจอร์เจีย) เมื่อวันที่ 31 ธันวาฯ  2018 เป็นที่เรียบร้อย สามี  น.พ.วีระศักดิ์   แสงรุจี ได้นำอัฐิภรรยามาทำพิธีบรรจุอัฐิที่วัดราชโอรสาราม,ถนนเอกชัย ,กทม . เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019  ในงานมีเพื่อนแพทย์เชียงใหม่รุ่น3 ไปร่วมในพิธีบรรจุอัฐิครั้งนี้หลายคน อาทิ น.พ. สุทธิ  สุรเกียรติชานุกูล,น.พ.ศุภชัย + เบญจมาศ  สุวัฒนะพงศ์เชฎ , น.พ. เกียรติศักดิ์ + พ.ญ พิศมัย  พัฒนศิษฎางกูร,พ.ญ.วิไลวรรณ  ละอองทอง,พ.ญ วัฒนา  บุญญาสัย และ พ.ญ. สุจินต์  วงศ์ชูศรี เป็นต้น  ทราบว่า พ.ญ.สุจินต์  วงศ์ชูศรี  ได้เดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่   เสร็จงานต้องรีบเดินทางกลับไปเปิดบ้านต้อนรับเพื่อน ๆ ที่จะไปร่วมงานพบปะสังสรรค์ร่วมรุ่น 3 แพทย์ ม.ช. ซึ่งจะมีในวันที่ 31 มกราคม  นี้….

หลังจากได้ทำพิธีฌาปนกิจ พ.ญ.กรรณิกร์ แสงรุจี ที่ Lee’s Funeral Homes& Crematory เมือง Duluth ,GA( มลรัฐจอร์เจีย) เมื่อวันที่ 31 ธันวาฯ 2018 เป็นที่เรียบร้อย น.พ.วีระศักดิ์ แสงรุจี สามีได้นำอัฐิภรรยามาทำพิธีบรรจุอัฐิที่วัดราชโอรสาราม,ถนนเอกชัย ,กทม . เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 ในภาพขณะกล่าวปราศรัยแก่ญาติ ๆและเพื่อน ๆ ที่ไปร่วมในพิธี

เพื่อนแพทย์เชียงใหม่รุ่น3 ที่ไปร่วมในพิธีบรรจุอัฐิ พ.ญ.กรรณิการ์ แสงรุจี ที่วัดราชโอรสาราม,ถนนเอกชัย ,กทม .เมื่อวันที่ 19 มกาฯ นี้ ยืนจากซ้าย น.พ. สุทธิ สุรเกียรติชานุกูล,น.พ.ศุภชัย สุวัฒนะพงศ์เชฎ และ น.พ. เกียรติศักดิ์ พัฒนศิษฎางกูร นั่งจากซ้าย พ.ญ พิศมัย พัฒนศิษฎางกูร,พ.ญ.วิไลวรรณ ละอองทอง,พ.ญ วัฒนา บุญญาสัย และ พ.ญ. สุจินต์ วงศ์ชูศรี

บรรดาญาติ ๆ ขณะร่วมในพิธีบรรจุอัฐิ พ.ญ.กรรณิการ์ แสงรุจี ที่วัดราชโอรสาราม,ถนนเอกชัย ,กทม .เมื่อวันที่ 19 มกาฯ นี้ ถ่ายภาพกับส่วนหนึ่งของผู้ไปร่วมในพิธี

468x60 ad on post page

Leave a Reply