รับสมัครนายกสมาคม!!! (สมาคมนวดและสปาไทยแห่งสหรัฐอเมริกา)

   สมาคมนวดและสปาไทยแห่งสหรัฐอเมริกาจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2018 เกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการเลือกตั้ง และคุณสมบัติของผู้สมัครนายกสมาคมฯ โดยสามารถพิมพ์ใบสมัคร ได้จากเว็ปไซท์ของสมาคมนวดไทยฯ nuadthaiandspa@gmail.com ซึ่งใบสมัครจะระบุคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างชัดเจน ผู้สมัครสามารถกรอกข้อความและส่งสำาเนาเอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐานกลับมาที่เว็ปไซท์ของสมาคมเช่นกัน เนื่องจากผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้้งต้องเป็นสมาชิกสมาคมนวดไทยเท่านั้น อย่างน้อยคือ 30 วันและบัตรสมาชิกยังไม่ขาดอายุ สมาคมมีการสมัครสมาชิกใหม่ ค่าสมัคร$50 หมดอายุวันที่ 31 ธค. 2019 หรืออายุสมาชิกเก่า$30 หมดอายุวันที่ 31 ธค.2019 เช่นกัน

     การส่งใบสมัครสามารถส่งมาได้จนถึงวันที่ 9 ก.ค.2018 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้้งในวันที่ 12 ก.ค.2018 พร้อมตรวจเอกสารตัวจริง กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้้งวันที่ 1 สิงหาคม2018

     ช่องทางการลงคะแนนเลือกตั้้งแบ่งออกเป็นสองวิธี การกาบัตรเลือกตั้้ง ณ โบสถ์เซเวนเดย์ (1711 N Van Ness Ave., Los Angeles, CA90028 ตั้้งแต่เวลา 10.00 AM-4.00PM ) และการส่งบัตรเลือกตั้้งทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ( 611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004) โดยระบุมุมซองด้านล่างขวามือว่า นวดไทย

     สถานกงสุลใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงลงตู้โดยไม่มีการเปิดซองและเปิดตู้รับบัตรลงคะแนนเสียงจนกว่าจะถึงวันที่ 1 สิงหาคม2018 โดยมี นายอรรคเดช ศรีพิพัฒน์ เป็นประธานจัดการเลือกตั้้ง จะเป็นผู้ไปรับจดหมายจากสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลและพยานยืนยันอย่างน้อยสามท่าน การเริ่มนับคะแนนจะเริ่มเวลา 4.15PM โดยมีตัวแทนจากสถานกงสุลใหญ่ สื่อมวลชน มาเป็นประจักษ์พยาน หลังจากนับคะแนนเสร็จ จึงจะเปิดซองจดหมายที่รับมาจากสถานกงสุลใหญ่

       ผลการเลือกตั้้ง  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคือผู้ที่เข้ารับตำาแหน่งนายกสมาคมนวดไทยฯ ที่จะมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 ปี  นายกจะมีสิทธิ์เลือกทีมทำางานและแต่งตั้้งทีมที่ปรึกษาตามแต่จะเห็นควร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อไป

     ตำแหน่งต่างๆ ก่อนหน้าการเลือกตั้้งถือเป็นการสิ้้นสุดในวันที่ 1 สิงหาคม2018 การมอบหมายงานต่างๆถือเป็นเพียงการ มอบหมาย การตัดสินใจที่จะดำาเนินงานต่อไป อย่างไรหรือไม่นั้้น เป็นสิทธิ์การตัดสินใจของนายกคนใหม่

      

468x60 ad on post page

Leave a Reply