หลักสูตร Healthy Home Stay

Picture1การประชุมเพื่อพัฒนา (ร่าง) หลักสูตร Healthy Home Stay
รองรับการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

This is DHSS ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

Update ข่าวสุขภาพ…จากประเทศไทย…โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจาก
ประเทศไทย โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง การท่องเที่ยว
ที่ได้ทั้งความสนุกตื่นเต้นและการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วย ถือว่าเป็น
ความใฝ่ฝันของคนรักสุขภาพทุกคน กรม ส.บ.ส. ได้เห็นความสำคัญ
ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้ และได้มีแนวคิดในการพัฒนา Healthy
Home Stay ขึ้น เอาใจนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพหรือผู้ที่ต้องการจะลอง
เปลี่ยนสไตล์การเที่ยวให้สามารถเที่ยวไปด้วย ดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วย
โดยล่าสุด กรม ส.บ.ส. ได้มีการประชุมเพื่อพัฒนา (ร่าง) หลักสูตร
Healthy Home Stay รองรับการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุข
ภาพ (Wellness Hub) ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ กรม ส.บ.ส. ได้มีการจัดประ
ชุมเพื่อพัฒนา (ร่าง) หลักสูตร Healthy Home Stay รองรับการเป็น
ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ครั้งที่ 2/2561 โดย
มีนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม ส.บ.ส. เป็นประธานการ
ประชุม วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร Healthy Home
Stay ในเนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตร / เกณฑ์การประเมิน / ขั้นตอนการ
ดำเนินการอบรม โดยได้มีการกำหนด (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรการฝึก
อบรมเจ้าของโฮมสเตย์เพื่อพัฒนาให้เป็น Healthy Homestay มีทั้งหมด
5 ด้าน ได้แก่
(1) ที่พัก เพื่อให้ที่พักและสภาพแวดล้อมในโฮมสเตย์มีความ
สะอาด มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้มาเข้าพัก
(2) อาหาร เพื่อให้มีการจัดทำอาหาร หรือมีเมนูอาหารเพื่อสุข

ภาพแก่ผู้เข้าพัก
(3) ความปลอดภัย เพื่อให้เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และจัดทำระบบรองรับการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินพร้อมทั้ง
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
(4) รายการนำเที่ยว เพื่อให้มีชุดกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่สอดรับกับวิถีชีวิต

และประเพณีท้องถิ่น
(5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนา Home Stay ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับ Home Stay ที่ได้
มาตรฐานและมีความพร้อมให้มีการจัดบริการด้านสุขภาพที่นำไปสู่การมี
สุขภาพดีของผู้มารับบริการ (Healthy Home stay) เพื่อยกระดับพื้นที่ให้
เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่สากล โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอนามัย
กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการ
เกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น ในการทำหน้าที่ในขับ
เคลื่อนนโยบายการเป็น Healthy Homestay รวมทั้งโฮมสเตย์ที่ได้มาตร
ฐาน และมีความพร้อมให้มีการจัดบริการด้านสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดท่อง
เที่ยวชั้นนำ เมืองหลัก และเมืองรอง ในการเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาให้เป็น Healthy Homestay
แนวทางในการพัฒนาในครั้งนี้ก็คงจะถูกใจนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
มาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยไม่น้อย ความคืบหน้าของการดำเนิน
การจะเป็นอย่างไร ไว้เรามาต่อกันในฉบับต่อไป สำหรับฉบับนี้ขอจบเพียง
เท่านี้ พบกันใหม่ฉบับหน้า สำหรับฉบับนี้สวัสดีจากประเทศไทย
“This is DHSS”
Website : http:// www.medicalhub.org
Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH
E-Mail : this.is.dhss@gmail.com

468x60 ad on post page

Leave a Reply