พระเถรานุเถระผู้ใหญ่จากทั่วโลก 300 รูป ร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 2 -4 มิ.ย.2017 ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมปา มลรัฐฟลอริด

 

….พระเถรานุเถระผู้ใหญ่จากทั่วโลก 300 รูป เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 2-4  มิ.ย.2017 ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมปา มลรัฐฟลอริดา และ ฉลองครบ 35 ปี การก่อตั้งวัดมงคลรัตนาราม

 พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  อ.ท.ภัทราวรรณ  เวชชศาสตร์ ประธานฝ่ายฆราวาส  กล่าวเปิดการประชุมสมัชชา และ ถือโอกาสพบปะชุมชนไทยในเขตเมืองแทมปา มลรัฐฟลอริดา

    รายงานข่าวจากเมืองแทมป้า,มลรัฐฟลอริด้า  แจ้งว่าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2017 ได้มีพิธีเปิดการประชุม สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯครั้งที่ 41ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมปา,มลรัฐฟลอริดา  ซึ่งจะมีระหว่างวันที่ 2-4  มิ.ย.2017  ในพิธีมีพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคมฯ ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ซึ่งมีพระเถรานุเถระผู้ใหญ่จากทั่วโลกเข้ารวมประชุมครั้งนี้ประมาณ 300 รูป พระสงฆ์  และ อ.ท.ภัทราวรรณ  เวชชศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้

     พระมหาเถระที่ร่วมในพิธีครั้งนี้มีอาทิ พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ,พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวาและกรรมการมหาเถรสมาคม,พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ,พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม รวมทั้งพระเถรานุเถระจากวัดไทยในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ และจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ๓๐๐ รูป และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนไทยและอเมริกันเข้าร่วมจำนวนมาก

   ในการเปิดงานครั้งนี้ อ.ท. ภัทราวรรณ กล่าวถึงกิจการพระพุทธศาสนาในสหรัฐฯ ที่เติบโตต่อเนื่องมากว่า 46 ปี จนปัจจุบันฝังลึกและวัดเป็นศูนย์รวมพลังจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและชุมชนอื่นในพื้นที่ มีพระธรรมทูตไทยและตะวันตกไม่น้อยกว่า 500 รูป เป็นกำลังสำคัญและทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคง  โดยวัดมงคลรัตนารามเป็นแบบอย่างของสถานปฏิบัติธรรมที่พัฒนาและยึดโยงประโยชน์กับทางการท้องถิ่นอย่างลงตัว มีโรงเรียนพุทธศิลป์สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย จัดงานบุญประเพณีและการกุศลต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดการกุศลวันอาทิตย์ที่เป็นการชักชวนผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและเดินทางมาพักผ่อนและเพลิดเพลินกับอาหารและวัฒนธรรมไทยนับพันคนทุกสัปดาห์

   .งานประชุมในปีนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนไทยในพื้นที่ภายใต้บทบาทนำของ มงคล จรูงสินทรัพย์ ประธานสมาคมคนไทยในแทมปาและคณะผู้บริหารสมาคมและอาสาสมัครที่ช่วยกันจัดงานอย่างแข็งขันและเรียบร้อย  ในโอกาสนี้ อ.ท. ภัทราวรรณ  เวชชศาสตร์ ได้นัดพบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแกนนำกลุ่มเมื่อช่วงค่ำวันที่ 1 มิถุนายน ที่ร้านไทยเบย์

468x60 ad on post page

Leave a Reply