พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่สนามหลวง ผลเสี่ยงทายพระโคกิน ข้าว ข้าวโพด หญ้า  น้ำท่า ธัญญาหาร ผลาหาร บริบูรณ์ดี  พระยาแรกนาเสี่ยงหยิบผ้านุ่ง5คืบน้ำพอดี

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. เวลาประมาณ 08.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ   ปีพุทธศักราช  2560 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย สำหรับฤกษ์ไถหว่านในปีนี้อยู่ในช่วงระหว่าง 08.19-08.59 น.

ทั้งนี้ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งเป็นการประกอบพระราชพิธีวันแรกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 11 พ.ค. และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดยประกอบพระราชพิธีในวันที่ 12 พ.ค.  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

การจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้  ฤกษ์การไถหว่านอยู่ในระหว่างช่วงเวลา 08.19-08.59 น. ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาปี 2560 คือนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล พระโคสำรองได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง

ในวันพระกอบพระราชพิธี พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

นอกจากนี้พราหมณ์จะเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลเสี่ยงทาย โดยปีนี้ พระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

 

และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ 1) อาชีพทำนา ได้แก่ นายภาณุสิทธ์ มั่นคง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ จังหวัดกระบี่ 3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายวีนัด สำราญวงศ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 4) อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม จังหวัดสุโขทัย 5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางสาวบัวไข เติมศิลป์ จังหวัดชัยภูมิ 6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นางสาววาสนา กุญชรรัตน์ จังหวัดราชบุรี 7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายกรเกียรติ พรมจวง จังหวัดกำแพงเพชร 8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายสุทธิ มะหะเถา จังหวัดชลบุรี 9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นางสาวนภาภรณ์ จิวะสุรัตน์ จังหวัดปทุมธานี 10) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นางพิกุล กิตติพล จังหวัดระยอง 11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นางสุดใจ ชมพูมี จังหวัดพิษณุโลก 12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสมหมาย ธรรมกิจ จังหวัดตรัง 13) สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายมงคล ธรดลธนสาร จังหวัดมหาสารคาม 14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายเสมอ หาริวร จังหวัดอุบลราชธานี 15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายชาศร สาริโพธิ์ จังหวัดอุทัยธานี และ 16) สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นางสมหมาย หนูแดง จังหวัดลพบุรี

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 13 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนานาสนุ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต 3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู จังหวัดกำแพงเพชร 4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์ 5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จังหวัดระยอง 6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่ จ.อุบลราชธานี 7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา จังหวัดจันทบุรี 8) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร 9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย จังหวัดนครสวรรค์ 10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบ้านดอนรัก จังหวัดปัตตานี 11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ จ.สุรินทร์ 12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น และ 13) วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ 1) สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง 2) สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 3) สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด จังหวัดพิษณุโลก 4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 6) สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง และ 7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด จังหวัดสงขลา

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 จำนวน 4 สาขา คือ 1) สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ได้แก่ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล 2) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายยวง เขียวนิล 3) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายจำนงค์ บุญเลิศ และ 4) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายอุทัย บุญดำ

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply