สกญ.ร่วมกับสมาคมนวดไทยฯ จัดอบรมนวด แอลเอ-ซานฟราน

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียประจำปี ๒๕๖๐ ที่นครซานฟรานซิสโกและนครลอสแอนเจลิสหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยได้เชิญวิทยากรจากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาจัดการอบรมนวดไทยใน ๒ เมืองของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การอบรมที่นครซานฟรานซิสโก

๑.๑  อบรมจำนวน ๓ วัน รวม ๓๐ ชม. ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ถึงวันศุกร์ที่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยเป็นการอบรม ๒ หลักสูตรเสริมทักษะ คือ (๑) การนวดไทยพื้นฐาน และ (๒) นวดรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง โดยจะถูกจัดระดับอีกครั้งโดยวิทยากร

๑.๒  การอบรมจะจัดขึ้นที่ร้าน Lanna Thai Massage San Carlos, 1133 Eaton Ave., San Carlos, CA 94070

๒. การอบรมที่นครลอสแอนเจลิส

๒.๑  รอบที่ ๑ – อบรมจำนวน ๓ วัน รวม ๓๐ ชม. ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

                 ๒.๒ รอบที่ ๒ – อบรมจำนวน ๓ วัน รวม ๓๐ ชม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

โดยเป็นการอบรม ๒ หลักสูตรเสริมทักษะ คือ

(๑) การนวดพื้นฐาน และ (๒) นวดรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง โดยจะถูกจัดระดับอีกครั้งโดยวิทยากร

๒.๓  การอบรมจะจัดขึ้นที่ 1552 N. Western Ave. Los Angeles, CA 90027

 

๓. วัตถุประสงค์ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านนวดไทย/สปาไทย ให้แก่ชาวไทยที่ประกอบอาชีพพนักงานนวด รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และยังสามารถใช้ความรู้นี้ในการดูแลสุขภาพให้กับตนเองและครอบครัวได้

๔. การสมัครเข้าร่วมการอบรม

๔.๑  ในการดำเนินการครั้งนี้  สถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ๓ คนประกอบด้วย ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ค่าเดินทางในสหรัฐฯ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าอาหารกลางวันวิทยากร

๔.๒ สมาคมสมาคมนวดไทยและสปาฯ จะร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสถานที่เรียน ค่าอาหารของผู้เข้าอบรม และค่าทัศนศึกษาของวิทยากรในนครลอสแอนเจลิสและนครซานฟรานซิสโก โดยสมาคมฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้เข้าอบรม โดยจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าอบรมใหม่จำนวน ๑๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ และผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ จำนวน ๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

๔.๓  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมและสอบถามข้อมูลได้ที่ นายกษณุ พัฒนเดชตระกูล รองนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา หมายเลขโทรศัพท์ (๙๔๙) ๕๒๔ ๒๕๕๕ หรือ อีเมล์ nuadthaiandspa@gmail.com

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply