‘ธรรมาภิบาล’

somchaiสวัสดีครับทุกๆท่าน วันนี้ขอพูดเรื่อง ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance

ธรรมาภิบาล คือการปกครอง การบริหารงาน การควบคุมดูแลในกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามครรลองธรรม และยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ที่นำมาใช้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรอิสระหรือองค์กรไม่หวังผลกำไรต่างๆ ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานมิได้มีความหมายเพียงหลักธรรมในศาสนาเท่านั้นแต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องของธรรมทั้งปวงซึ่งวิญญูชนจะพึงมีแลพึงประพฤติปฎิบัติ

ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่นำมาใช้ในการบริหารงานอย่างแพร่หลายด้วยเหตุเพื่อช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเกิดขวัญกำลังใจ ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอกและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป หลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเป็นส่วนมาก

ส่วนประกอบของหลักธรรมาภิบาลได้แก่ คุณธรรม คือ คุณลักษณะหรือหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงามซึ่งเป็นภาวะที่เป็นนามธรรมดำรงอยู่ในจิตใจ ความประพฤติหรือการปฎิบัติชอบจึงเกิดจากการมีคุณธรรมที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือตนเอง

นิติธรรมคือการปกครองอย่างมีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายอย่างเป็นธรรมและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลภายในองค์กรและทั่วไป

ความโปร่งใสคือการกระทำของภาครัฐหรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรกระทำการใดๆที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ ตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา การมีแผนงานและขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและไม่ซ่อนเล้นหมกเม็ด

ความมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ คือการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในภาระกิจอย่างเสมอภาคและอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้ และความรับผิดชอบต้องสมดุลกับวุฒิภาวะของแต่ละบุคคลซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการบริหารจัดการองค์กรให้เดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดที่กล่าวเป็นการบริหารจัดการและปกครองโดยใช้หลักหลักธรรมาภิบาล

สังคมไทยในต่างแดนมีองค์กรอิสระมากมาย จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรบ้าง ไม่ได้จดทะเบียนบ้าง มีทั้งสภา สมาคม ชมรม มูลนิธิ และกลุ่มต่างๆ ทำงานแบบอาสาสมัครไม่รับผลตอบแทน มีวัตถุประสงค์ในทางช่วยเหลือชุมชน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้การดูแลคนไทยด้วยกันทางด้านต่างๆ หลายด้าน การบริหารจัดการอยู่ในแบบของการช่วยกันคนละไม้คนละมือให้งานสำเร็จลุล่วงไปเป็นครั้งเป็นคราว

309494_193884390751570_1874917061_n

314646_193875590752450_502217216_n

วัดไทยแอลเอเป็นองค์กรใหญ่ไม่แสวงหาผลกำไรทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมของคนไทยเป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี 2514 มีโรงเรียนพุทธศาสนาให้แก่เด็กไทยที่เกิดหรือเติบโตในอเมริกาได้เรียนรู้ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยในวันหยุดภาคฤดูร้อน หรือวันเสาร์อาทิตย์ วัดมีรายได้จากการรับบริจาคทั่วไปและการจัดงานประเพณีประจำปี เช่นงานสงกรานต์ งานทอดกฐิน และงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสฬหบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น การจัดงานตามวันสำคัญต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินเข้าวัดเพื่อใช้ในกิจการสงฆ์และสร้างถาวรวัตถุที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนให้ได้ใช้สืบต่อกันไป

วัดไทยแอลเอใช้หลักบริหารจัดการของวัดในรูปแบบธรรมาภิบาลโดยแยกออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ฝ่ายสงฆ์ทำหน้าที่ทางด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทำกิจกรรมทางด้านการปฏิบัติธรรม ดูแลปกครองสงฆ์ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ ส่วนฝ่ายฆราวาสจัดตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมของสงฆ์ ช่วยติดต่องานกับซิตี้ทางด้านต่างๆ ช่วยบริหารจัดงานประจำปีของวัด ช่วยจัดหารายได้เข้าวัด และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และทำหน้าที่ต้อนรับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือขององค์กรอื่นๆ ที่มาเยี่ยมเยือนวัด

วัดไทยแอลเอมีคณะกรรมการอำนวยการเป็นฝ่ายฆราวาสและฝ่ายสงฆ์รวม 13 ท่านร่วมกันวางนโยบายทางด้านแผนงานของวัดในระยะสั้นและระยะยาว ร่วมกำหนดนโยบายทางด้านการเงินและการใช้จ่ายเงินทางด้านต่างๆ ของวัด มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและรับผิดชอบร่วมกันโดยถือหลักธรรมาภิบาลโดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยแอลเอเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ

พบกันใหม่ฉบับหน้า..สวัสดีครับ    

468x60 ad on post page

Leave a Reply