Home » 2018 » September » 08

Texas No.912

Texas No.912

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่.. 06-12 กันยาฯ 2018….หลังกลับจากประเทศเคนย่า ไม่ทันหายเหนื่อย พ.ญ.ทิพวรรรณ  นาคจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯ

East Coast No.912

East Coast No.912

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…06-12 กันยาฯ 2018 …การให้สัญชาติไทยแก่ชาวต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย   ตัวบทกฎหมายอาจจะเขียนไว้กว้าง ๆ