Home » 2018 » September » 02

Texas No.911

Texas No.911

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่.. 30 สิงหาฯ-05 กันยาฯ 2018….พ.ญ.ทิพวรรณ   นาคจินดา  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรค

East Coast No.911

East Coast No.911

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…23-29 สิงหาฯ 2018….แม้ว่า 5 กระทรวงคือ กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงอุตสาหกรรม,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์  มีมติออกประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส โดยกำหนดห้ามใช้โดยเด็ดขาดในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และ ห้ามนำเข้าสารเคมีทั้งสองโดยเด็ดขาดภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560  ข้อมูลระบุว่ามี 128 บริษัทนำเข้า พาราควอต  และ 81บริษัทนำเข้า คลอร์ไพริฟอส ….ผลร้ายของ พาราควอต จัดเป็นยาพิษร้ายแรง  ไม่สามารถถอนพิษได้ 47 ประเทศทั่วโลกยกเลิกการใช้โดยเด็ดขาด  ส่วน  คลอร์ไพริฟอส ทำให้มีความผิดปกติด้านสมอง ไอคิวเด็กลดลง, สมาธิสั้น,มีผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ , การเจริญเติบโต และเสี่ยงพัฒนาการเป็นโรคพาร์กินสัน ฯลฯ….จากข้อมูลข้างต้นมีสิ่งที่น่าสังเกตุว่า  ผู้บริหารประเทศ และ ผู้มีอำนาจโดยเด็ดขาดในการรักษา “ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ” ไม่ได้ตระหนักว่าการยืดเยื้อเวลาใช้จากการห้ามนำเข้าไปสองปี ( สั่งห้ามนำภายในวันที่ 1 […]