Home » 2018 » June » 02

Texas No.898

Texas No.898

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่.. 31พ.ค.-06 มิถุนาฯ 2018…… การประชุมทางวิชาการของสมาคมแพทย์ในอเมริกา (TPAA) ที่นครซาน  แอนโทนิโอ,มลรัฐเท็กซัส ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค. 2018