Home » 2018 » May » 11

East Coast No.896

East Coast No.896

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…10-16พฤษภาฯ 2018….ทุกคนมีอิสระเสรีภาพในการแสดงออก แต่การแสดงออกบางครั้งนั้นยากที่จะพิจารณาว่าจะถูกหรือผิด เพราะขึ้นอยู่กับ “ค่านิยม” และ “คุณธรรม”